Algemene voorwaarden van NH-Art

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met NH-Art aangegane overeenkomsten.

1.2 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door NH-Art is ingestemd.

1.3 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NH-Art in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 NH-Art behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het plaatsen van een bestelling bij NH-Art aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld.


2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Op verzoek van de potentiële Koper – via de offerte-aanvraag op de website of langs andere weg – wordt een persoonlijke offerte opgemaakt voor het gewenste product en/of dienst. Deze wordt verzonden naar het door potentiële Koper opgegeven adres.

2.2 De aanvaarding door de potentiële Koper geldt en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
– de Koper heeft laten weten akkoord te gaan met de offerte en dit akkoord is door NH-Art ontvangen.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Koper een bedrag van € 15,00 als aanbetaling is voldaan en dit bedrag door NH-Art is ontvangen. Deze overeenkomst kan door NH-Art herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal NH-Art de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.4 Koper en NH-Art komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van NH-Art gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. NH-Art garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6 NH-Art archiveert geen overeenkomsten. Koper dient hiervoor zelf zorg te dragen. Opdrachten kunnen gegeven worden in de Nederlandse taal.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief verzendkosten.

3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die NH-Art in haar offerte conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door NH-Art worden gecorrigeerd.

4. Betaling

4.1 Het bedrag van de aanbetaling dient door Koper voldaan te worden uiterlijk 10 dagen nadat de door Koper getekende offerte door NH-Art is ontvangen.

4.2 NH-Art zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de aanbetaling zoals in de offerte is vermeld.

4.3 NH-Art kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website en/of in de gestuurde offerte.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is over het openstaande bedrag vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die NH-Art als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.


5. Levering en leveringstijd

5.1 In beginsel streeft NH-Art ernaar om bestellingen binnen 20 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. De goederen worden verzonden met een erkende en betrouwbare koerier. Geen verzendkosten zijn verschuldigd.

5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. NH-Art kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zeven (7) dagen) contact op te nemen met NH-Art. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van NH-Art en een en ander exclusief de verzendkosten.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met NH-Art is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert NH-Art dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8.2 Aangezien de tekeningen of schilderijen van NH-Art allen met de hand vervaardigd worden, garandeert NH-Art niet dat elke tekening of schilderij exact gelijk is aan de foto op de website, de door de Koper ter beschikking gestelde afbeelding of origineel kunstwerk. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde tekening en of schilderij kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde, door de Koper aangeleverde foto’s en specificaties.

8.3 NH-Art is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. NH-Art is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. In het bijzonder is NH Art niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport of schade als gevolg van het niet ontvangen van het portret.

8.4 Indien NH-Art om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

8.6 De Koper is gehouden NH-Art te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen NH-Art zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat NH-Art op haar internetsite links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. NH-Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is NH-Art niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


10. Intellectuele eigendom

10.1 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.2 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij NH-Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NH-Art zelf.


11. Portret- en auteursrechten

11.1 Voor alle afbeeldingen en foto’s die per post of e-mail opgestuurd worden naar NH-Art om gereproduceerd te worden geldt dat de Koper verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

11.2 De koper mag de voor hem/haar getekende of geschilderde werken enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de tekeningen of schilderijen zonder schriftelijke toestemming van NH-Art voor commerciële doeleinden te gebruiken.

11.3 NH-Art is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het natekenen en of naschilderen van foto’s of afbeeldingen te weigeren.


12. Persoonsgegevens

12.1 NH-Art zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

Reacties zijn gesloten.